Storno podmínky

1) Objednávka služeb (ubytování)
Horský hotel Čeladenka přijímá písemné objednávky (dopisem, e-mailem) nebo přes rezervační formulář a to vždy 7 a více dnů před požadovaným nástupem. Pokud host požaduje termín 7 dnů a méně před požadovaným nástupem postačí rezervace telefonicky včetně sdělení zpětného telefonního kontaktu a e-mailové adresy.

2) Storno služeb (ubytování) a jeho podmínky

Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (dopis, e-mail). Storno poplatek se účtuje při zrušení pobytu srážkou z celkové částky za ubytování (nikoliv z částky zálohy) dle procentní sazby.
a) 2 dny před příjezdem: 100%
b) 7 dní před příjezdem: 75%
c) 20 dní před příjezdem: 50%
d) 30 dní před příjezdem: 15%
e) 35 dní před příjezdem: 0%

Další ujednání: v případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba, se vrací klientovi zpět částka, která převyšuje storno poplatek.

Storno podmínky pro firmy, skupiny osob

1) Objednávka služeb
Horský hotel Čeladenka přijímá pouze písemné objednávky (dopisem, e-mailem).
2) Storno služeb
Storno poplatky se vztahují pouze na předem písemně potvrzené objednávky a to z obou dvou stran. Storno poplatek se účtuje srážkou z celkové částky za objednané služby (nikoliv z částky zálohy) dle procentní sazby.
a) Skupinou se rozumí 10 a více osob.
b) Storno potvrzené objednávky musí odpovědná osoba za skupinu uskutečnit písemně (dopis, e-mail) a hotel je povinen písemně hosta informovat o jeho přijetí (dopis, e-mail).
c) Storno objednaných služeb více jak 30 dní před začátkem požadované akce se účtuje poplatek ve výši 20%
d) Storno objednaných služeb 29-14 dní před začátkem požadované akce se účtuje poplatek ve výši 50%
e) Storno objednaných služeb 13-8 dní před začátkem požadované akce se účtuje poplatek ve výši 65%
f) Storno objednaných služeb 7-1 dní před začátkem požadované akce se účtuje poplatek ve výši 80%
g) Storno objednaných služeb 1 a méně dnů nebo v případě, že na objednanou službu klient nedorazí, hotel účtuje storno poplatek ve výši 100% z celkové ceny za objednané služby a všechny služby s požadovanou objednávkou se ruší
Další ujednání: je tolerováno celkové snížení počtu osob ve skupině a to v celkové výši 10%, pokud dojde k vyššímu počtu snížení osob ve skupině, jsou uplatněny výše uvedené storno podmínky. V případě zrušení akce, u které byla již provedena zálohová platba, se vrací klientovi zpět částka, která převyšuje storno poplatek.

Platební podmínky

1. Záloha na ubytování nebo na objednané služby (akce)
a) Hotel ubytuje hosta, který uhradil zálohovou platbu ve výši 50% z celkové ceny pobytu dle jeho objednávky. Platba musí být provedena dle data splatnosti uvedené na zálohové faktuře, kterou host obdržel od recepce osobně nebo poštou (elektronicky, dopisem).
b) Zálohová platba není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných 5 a méně dnů před příjezdem hosta. V tomto případě uhradí host částku v plné výši při příjezdu hosta na recepci horského hotelu Čeladenka.
c) Při naléhavých případech, kdy klient tvrdí, že platbu již provedl, ale požadovaná částka není stále připsaná na účtu HH Čeladenka, zašle host na recepci e-mailem kopii výpisu z účtu, která je jasným potvrzením odeslané částky ve prospěch účtu HH Čeladenka (vždy musí být částka minimálně ve výši požadované zálohové platby od klienta). Rezervaci je možno potvrdit až po samotném připsání financí na účet HH Čeladenka nebo po zaslání samotného výpisu z účtu. HH Čeladenka neakceptuje pro samotnou rezervaci příkaz k úhradě.
d) Po přijetí zálohové platby bude hostovi zaslán dopis (elektronicky nebo písemně dopisem) potvrzující přijetí platby s dalšími informacemi týkající se jeho pobytu v HH Čeladenka. Potvrzující dopis slouží při příjezdu hosta jako možný doklad o složení zálohové platby. Ve výjimečných případech, kdy host neobdrží včas potvrzující dopis, recepce jej nevyžaduje a host může být ubytován.
e) Na recepci HH Čeladenka uhradí hosté v den příjezdu zbylou část platby, popřípadě celou platbu za pobyt. Po zaplacení zbylé části platby na recepci HH Čeladenka v hotovosti nebo přes platební terminál, bude hostovi předán daňový doklad stvrzující zaplacení celého uskutečněného pobytu.

2. Platba v hotovosti Hotovostní platba je uskutečněna přímo na recepci HH Čeladenka na adrese: Čeladná 809E, 739 12 Čeladná. Po úhradě bude hostovi předán daňový doklad stvrzující zaplacení všech předem objednaných služeb.

3. Bezhotovostní platba Úhrada částky bankovním převodem (zálohová platba) Host dá příkaz své bance k převodu požadované částky na účet HH Čeladenka: Č. účtu: 265252342/0300 – účet je veden u ČSOB

Variabilní symbol: číslo sdělené recepcí a uvedené pod variabilním symbolem
Po uhrazení zálohové platby na účet dle pokynů recepce Vám bude posláno potvrzení o úhradě.

4. Faktury
V případě firem je možná platba fakturou, která bude vystavena na včasně poslanou objednávku s uvedenými fakturačními údaji. Objednávku zašlete poštou na adresu HH Čeladenky nebo elektronicky na e-mail: hotel@celadenka.cz . Vyhotovená faktura Vám bude zaslána po vzájemné kontrole (elektronicky) poštou. Pokud budete požadovat vystavení faktury před realizací služeb, bude Vám zaslána zálohová faktura. Daňový doklad Vám bude vystaven a zaslán po realizaci služeb, jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude uvedeno datum poslední uskutečněné služby.
Dostane-li se odběratel do prodlení s placením jakékoliv částky, kterou má dle vystavené faktury uhradit HH Čeladenka, je HH Čeladenka oprávněn požadovat a účtovat úrok ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení. Zároveň tím není dotčen nárok HH Čeladenka na náhradu vzniklé škody.
Ceny za ubytování a objednané služby jsou smluvní.

5. Závaznost rezervace
Pokud dojde k potvrzení objednávky (po ověření kapacity ubytovacího zařízení a sdělení konečné ceny pro hosta) elektronickými prostředky (potvrzený e-mail), je tato objednávka pro hosta i HH Čeladenka závazná.

6. Poplatek za předčasný odjezd
V případě, že host na základě svého rozhodnutí ukončí pobyt před sjednaným termínem odjezdu, je HH Čeladenka oprávněn klientovi vyúčtovat poplatek ve výši 80% dohodnuté ceny za každý ubytovací den, o který host svůj pobyt zkrátil.

7. Zrušení / storno ubytování, vrácení peněz Zrušení objednávky musí klient oznámit písemně formou dopisu nebo e-mailem. HH Čeladenka je oprávněn uznat zrušení takové rezervace, která obsahuje minimálně jména osob s jejich údaji a číslo rezervace. Dále se zrušení ubytování (hotelových služeb) řídí výše uvedenými storno podmínkami, se kterými je klient srozuměn a souhlasí s nimi v době objednávky ubytování nebo jiných nabízených služeb v HH Čeladenka.
Platnost od 19.10. 2018
Schválil: Lukáš Martinisko
ředitel HH Čeladenka

Translate »