Storno podmínky ubytování

 1) Objednávka ubytování

Horský hotel Čeladenka přijímá písemné objednávky výhradně e-mailem nebo přes rezervační formulář.

2) Platební podmínky 

Poskytnuté služby hotelu host hradí na recepci hotelu, popřípadě v hotelové restauraci, lobby baru hotově nebo kreditní kartou. Ubytování se hradí předem formou uhrazení 100 % zálohové faktury. Zálohová faktura je splatná do 3 pracovních dnů od data vystavení. Při příjezdu je provedena předautorizace kreditní (bankovní) karty hosta. Předautorizace slouží pouze jako garance úhrady čerpání dalších možných hotelových služeb. Při uhrazení všech Vámi čerpaných služeb Vám bude nejpozději v den odjezdu tato předautorizace zrušena.

3) Storno ubytování a jeho podmínky 

Storno poplatky představují náhradu škody způsobenou ubytovateli při zrušení závazné rezervace a činí:

a) při zrušení rezervace 30 dnů a více před začátkem pobytu = 50 % z ceny ubytování

b) při zrušení rezervace 29 až 15 dnů před začátkem pobytu = 75 % z ceny ubytování

c) při zrušení rezervace 14 a méně dnů před začátku pobytu = 100 % z ceny ubytování

 

Storno podmínky pro firmy a skupiny osob

1) Objednávka služeb

Horský hotel Čeladenka přijímá písemné objednávky výhradně e-mailem.

 2) Storno služeb

Storno poplatky se vztahují pouze na objednávky, které jsou písemně, oboustranně potvrzené. Storno poplatek se účtuje srážkou z celkové částky za objednané služby (nikoliv z částky zálohy) dle procentní sazby. Storno poplatky představují náhradu škody způsobenou ubytovateli při zrušení závazné rezervace a činí:

a) při zrušení rezervace 30 dnů a více před začátkem akce = 50 % z celkové kalkulované ceny

b) při zrušení rezervace 29 až 15 dnů před začátkem akce = 75 % z celkové kalkulované ceny

c) při zrušení rezervace 14 a méně dnů před začátkem akce = 100 % z celkové kalkulované ceny

Pro závaznou rezervaci společenské akce je vyžadována záloha ve výši 50 % z celkové ceny akce, která byla individuálně kalkulována pro klienta. Záloha je splatná do 5 pracovních dnů od data vystavení zálohové faktury.

3) Další ujednání

Hotel akceptuje celkové bezplatné snížení počtu osob ve skupině, a to v celkové výši 10 %. Pokud dojde k vyššímu počtu snížení osob ve skupině, jsou uplatněny výše uvedené storno podmínky. V případě zrušení akce, u které byla již provedena zálohová platba, se vrací klientovi zpět částka, která převyšuje storno poplatek.

 

Platební podmínky

1) Při případě, že host platbu již provedl, ale požadovaná částka není připsaná na účtu hotelu, vyžaduje hotel zaslání elektronickou kopie výpisu z účtu, která slouží jako potvrzení odeslané částky ve prospěch účtu hotelu. Rezervaci je možno potvrdit až po samotném připsání částky na účet hotelu nebo po zaslání samotného výpisu z účtu. Hotel neakceptuje pro samotnou rezervaci příkaz k úhradě.

2) Po přijetí zálohové platby bude hostovi elektronicky zaslána informace o přijetí platby s dalšími informacemi, týkajícími se jeho pobytu. Potvrzující e-mail slouží při příjezdu hosta jako možný doklad o složení zálohové platby. Ve výjimečných případech, kdy host neobdrží včas potvrzující dopis, recepce jej nevyžaduje a host může být ubytován.

3) V den příjezdu host uhradí na recepci hotelu zbývající část platby za pobyt hotově nebo kreditní kartou. Po zaplacení zbývající části platby host obdrží daňový doklad o zaplacení celého uskutečněného pobytu.

4) Platba v hotovosti je uskutečněna přímo na recepci hotelu na adrese: Čeladná 809E, 739 12 Čeladná. Po úhradě bude hostovi předán daňový doklad stvrzující zaplacení všech předem objednaných služeb.

5) Úhrada částky bankovním převodem – host dá příkaz své bance k převodu požadované částky na účet Horského hotelu Čeladenka: č. účtu: 115-1798490217/0100 – Komerční Banka. Variabilní symbol: číslo Vám sdělí recepce hotelu. Po uhrazení zálohové platby na účet hotelu Vám bude elektronicky zasláno potvrzení o úhradě.

6) V případě firemních akcí je možná platba fakturou, která bude vystavena na základě zaslané objednávky s uvedenými fakturačními údaji. Objednávku zašlete elektronicky na e-mail: hotel@celadenka.cz. Vyhotovená faktura Vám bude zaslána elektronicky. Pokud budete požadovat vystavení faktury před realizací služeb, bude Vám elektronicky zaslána zálohová faktura. Daňový doklad Vám bude vystaven a zaslán po realizaci služeb. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude uvedeno datum poslední uskutečněné služby.
Dostane-li se odběratel do prodlení s placením jakékoliv částky, kterou má dle vystavené faktury uhradit hotelu, je hotel oprávněn požadovat a účtovat úrok ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení. Zároveň tím není dotčen nárok hotelu na náhradu vzniklé škody.

7) Pokud dojde k potvrzení objednávky hotelem elektronickou formou, je tato objednávka pro hosta i hotel závazná.

8) V případě, že host na základě svého rozhodnutí ukončí pobyt před sjednaným termínem odjezdu, je hotel oprávněn klientovi účtovat poplatek ve výši 100 % dohodnuté ceny za každý ubytovací den, o který host svůj pobyt zkrátil.

9) Zrušení objednávky musí klient oznámit písemně, výhradně formou e-mailu. Hotel je oprávněn uznat zrušení takové rezervace, která obsahuje minimálně jména osob s jejich osobními údaji a číslo rezervace. Dále se zrušení ubytování nebo hotelových služeb řídí výše uvedenými storno podmínkami, se kterými je klient srozuměn a souhlasí s nimi v době objednávky ubytování nebo jiných nabízených služeb v Horském hotelu Čeladenka.

 

 

V Čeladné dne 1. 4. 2020

 

František Nowak

ředitel hotelu

Horský hotel Čeladenka

Translate »