UBYTOVACÍ ŘÁD HORSKÉHO HOTELU ČELADENKA

 

Ubytovací řád upravuje blíže podmínky pobytu v Horském hotelu Čeladenka**** a stanovuje práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele (dále jen hosta a horského hotelu). Ubytovací řád je závazný pro ubytované hosty a všechny zaměstnance hotelu. Je k dispozici na pokojích hostů a na recepci.

 

 1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 

 • Ubytování hostů v horském hotelu Čeladenka se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě horský hotel Čeladenka (dále jen „ubytovatel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva“).

 

 • Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné potvrzení objednávky, rezervace či vyplnění registrační karty.

 

 • Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.

 

 • Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu nebo ceníku ubytovatele, nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v hotelu (dále jen „pochybení“), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany hotelu upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.

 

 1. Příjezd do horského hotelu Čeladenka

 

 • Ubytovaný ohlásí svůj příjezd na recepci hotelu pověřenému pracovníkovi.

 

 • Na recepci předloží host svůj občanský průkaz, případně cestovní pas resp. jiný doklad své totožnosti (např. povolení k pobytu), podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem na registračním formuláři, jež každý host vyplní po příjezdu na hotel.

 

 • V případě, že host odmítne předložit osobní doklad, hotel mu není povinen poskytnout ubytování. Poskytnuté služby hotelu si host platí na recepci hotelu, popřípadě v hotelové restauraci a to buď kartou, nebo hotově. Ubytování se hradí předem formou uhrazení zálohové faktury, pokud recepcí není určeno jinak (v případě čerpání FKSP apod.)

 

 • Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů probíhá v době od 14.00 hodin do 20:00 hodin. V případě, že host ví, že se v daném časovém termínu nemůže dostavit k ubytování, oznámí pozdější nástup na ubytování telefonicky nebo elektronicky na recepci hotelu. Dřívější příjezd nebo pozdější odjezd lze objednat za příplatek dle obsazenosti hotelu, kterou sdělí recepce hotelu.

 

 • Ubytovatel je oprávněn při nástupu hosta k ubytování požadovat na hostovi složení peněžité kauce ve výši 3.000,- Kč za pokoj. Kauce je vratná při odjezdu, a to v plné výši resp. výši ponížené za podmínek uvedených v čl. 7. tohoto ubytovacího řádu.

 

 • Pověřený pracovník recepce seznámí hosta s ubytovacím řádem, a to nejpozději ke dni nástupu hosta k ubytování.

 

 • Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.

 

 • Pokud je zjevné, že je host pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, je hotel oprávněn odmítnout jeho ubytování.

 

 • Při onemocnění nebo zranění hosta zajišťuje hotel poskytnutí lékařské pomoci, eventuálně převoz do nemocnice. Náklady s tím spojené hradí host.

 

 • Hoteloví hosté jsou oprávněni využít bezplatné bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi.

 

 • Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána v elektronické ubytovací knize a na registračním formuláři. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem v elektronické ubytovací knize či na registračním formuláři.

 

 • Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

 

 

 1. Obecná pravidla ubytování

 

 • Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory hotelu a využívat služby s ubytováním spojené.

 

 • Při nástupu na ubytování obdrží host klíč od pokoje, resp. magnetickou či čipovou kartu. Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození této karty, jakož i zpřístupnění karty třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Případné sankce za ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění karty dle předchozí věty jsou upraveny v ubytovací smlouvě.

 

 • Host je povinen:

 

 • seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej;
 • uhradit cenu za ubytování nebo pobyt dle platného ceníku;
 • řádně užívat prostory určené k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování;
 • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování;
 • chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození;
 • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách hotelu způsobil(y);
 • v době od 22:00 hod. do 06:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem;
 • při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna;
 • host je povinen dbát o to, aby nezletilé děti nebyly ponechány bez dozoru dospělých;
 • stravování je pro hosty zajištěno v hotelové restauraci. Do restaurace vstupují hosté ve společenském oděvu. Je zakázáno vstupovat v plavkách nebo v županech;
 • při ukončení pobytu vyplnit konzumační lístek za odebrané zboží z minibaru z pokoje a před odchodem uhradit v hotelové recepci;
 • v případě stížnosti či závady na straně hotelu se řeší reklamačním řádem. Stížnost je nutné uplatnit ihned a především písemnou formou;
 • uhradit manipulační poplatek ubytovateli ve výši 100 Kč za ztrátu magnetické karty

 

 • Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

 

 • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.);
 • vnášet do pokojů objemné sportovní nářadí a předměty;
 • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování;
 • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci;
 • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě;
 • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování; návštěvy musí být řádně zapsány do knihy návštěv či ohlášené pracovníku recepce a jsou možné pouze v době od 09:00 do 22:00 se souhlasem ubytovatele; návštěvy mohou hosté přijímat jen ve společných prostorách hotelu;
 • uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání;

 

 • Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:

 

 • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití;
 • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem;
 • kouřit a to včetně přilehlých prostor; to neplatí v případě venkovních prostor vyhrazených ke kouření;
 • používat otevřený oheň
 • pohybovat se v prostorách hotelu na kolečkových bruslích nebo na koloběžce;
 • provádět zásahy do elektrické sítě;
 • v hotelové recepci jsou hostům poskytovány veškeré informace spojené s pobytem a poskytovanými službami. Hosté zde sdělují své připomínky doporučení a žádosti;
 • zjistí-li host, že ubytovací nebo ostatní služby neodpovídají smluvním podmínkám, má právo tyto skutečnosti reklamovat. Reklamaci je třeba uplatnit na recepci a to bez zbytečného odkladu;

 

 

 

 1. Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

 

 • Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne v každém hotelovém pokoji a k nahlédnutí u příslušného pracovníka na recepci. V době požáru není dovoleno používat výtah.

 

 • Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.

 

 • Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, bude vzniklá škoda hrazena ze složené zálohy dle čl. 2 ubytovacího řádu. Bude-li vzniklá škoda vyšší než kauce, je host povinen tento rozdíl ubytovateli uhradit.

 

 • Ubytovatel neprovozuje hlídané parkoviště a neodpovídá tak za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných.

 

 • Za klenoty, peníze a jiné cenné věci hotel neodpovídá, pokud nebyly uloženy v hotelovém nebo pokojovém trezoru.

 

 • Hotel odpovídá hostům za škody na jejich věcech vnesených do pokojů podle obecně platných právních předpisů. Pro bezpečné ukládání cenných věcí jsou na pokojích hotelu bezpečnostní trezory.

 

 1. Odjezd z hotelu

 

 • Ubytovaný je povinen opustit pokoj do 10:00 hodin, pokud není předem sjednáno jinak.

 

 • Při odjezdu z  ubytování host uhradí částku představující doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu za ubytování poníženou o uhrazenou zálohu (v případě, že byla záloha vyžadována). Po zaplacení doplatku ceny (celkové ceny) za ubytování vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu. Při nástupu k ubytování je ubytovatel oprávněn na hostovi vyžadovat předložení platební či kreditní karty jako garanci platby až do výše 100% předpokládané ceny za ubytování, ze které je ubytovatel po skončení ubytování oprávněn provést autorizaci platby odpovídající částce pokrývající skutečnou cenu za ubytování a ostatní náklady s ubytováním spojené, a to případně bez přítomnosti hosta (off-line), k čemuž host tím, že poskytne svou platební či kreditní kartu, dává svůj souhlas.

 

 • Host uzavře pokoj a odevzdá kartu na recepci hotelu, pokud není domluveno jinak.

 

 

V Čeladné dne 1. 4. 2020

 

František Nowak

ředitel hotelu

Horský hotel Čeladenka

Translate »